Regulamin

VII Półmaraton Wągrowiec Skoki - regulamin

Impreza zaliczana do cyklu Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie 2024

I. ORGANIZATOR

1. „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Madziarska 2, 61-619 Poznań, NIP:7661821861, REGON: 302346704

e-mail: kontakt@maratonczykpomiarczasu.pl

2. Maratończyk Pomiar Czasu Anna Kulikowska

3. Karolina Stefaniak

II. CELE

1. Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu.

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

3. Promocja Gminy Skoki

4. Promocja Miasta Wągrowiec

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 20 Października 2024 (niedziela) na trasie Wągrowiec- Skoki

2. Dystans biegu wynosi 21,097km (trasa z ATESTEM PZLA)

3. Start będzie miał miejsce na ul.Parkowej w Skokach, meta znajduje się na rynku w Wągrowcu

4. Start nastąpi o godz. 13:00 Skoki ul.Parkowa

5. Trasa prowadzić będzie ze Skoków na metę na Rynku w Wągrowcu. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.

 

IV. LIMIT CZASU

1. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 3 godziny

2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy

 

V. ZGŁOSZENIA

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu, opłacenie pakietu startowego przelewem elektronicznym lub kartą kredytową oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w biurze zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu

3. Łączna liczba Uczestników jest ograniczona do 300 osób.

4. Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do dnia 12 października 2024 lub osiągnięcia limitu 300 zawodników. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania zgłoszeń w momencie przekroczenia powyższej liczby Uczestników biegu.

5. Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za pakiet startowy.

6. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy 19 października 2024 w biurze zawodów w godzinach 17:00 do 19:00, 20 października 2024 w godz.9:00-11:15 w hali sportowej w Wągrowcu, ul. Kościuszki 59, w godz.12:00-12:40 w miejscu startu w Skokach na ul.Parkowej.

7. Biuro zawodów (punkt rejestracji i zakończenia biegu) w hali sportowej w Wągrowcu, ul. Kościuszki 59.

8. Transport zawodników z biura zawodów w hali sportowej w Wągrowcu, ul. Kościuszki 59 do Skoków nastąpi podstawionymi autokarami. Odjazd autokarów o godz. 11:45.

 

VI. UCZESTNICTWO

1. Prawo uczestnictwa mają zawodnicy rocznika 2006 i starsi.

2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów

3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności

4. W pakiecie startowym biegu uczestnicy otrzymują numer startowy i pamiątkową koszulkę (techniczną), a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal, napój oraz posiłek regeneracyjny

5. Na trasie biegu co ok. 5 km będą znajdowy się punkty odżywienia

6. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów zintegrowanych z numerem startowym

7. Numer startowy musi być zamocowany na przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona

8. W dniu biegu zostanie zorganizowany depozyt dla zawodników

VII. OPŁATY

1. Opłata startowa za udział w biegu:

a) pakiet w wersji A

 • 95 zł do 30 czerwca 2024
 • 105 zł do 31 lipca 2024
 • 115 zł do 31 sierpnia 2024
 • 125 zł do 30 września 2024
 • 125 zł od 1 października 2024 do 12 października 2024
 • 150 zł w biurze zawodów 19-20 października 2024

b) pakiet z grawerem medalu na mecie (imię oraz wynik) 25 zł + pakiet w  wersji A

  3 . Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

  4. Opłat można dokonywać:
  - podczas rejestracji za pomocą płatności elektronicznej TPAY. Do 12 października 2024 do godziny 23:59 w miarę dostępnych miejsc.

  5. Opłaty dokonane po zamknięciu zapisów zostaną odesłane na konto wpłacającego.

  6. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości i podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów.

  7. Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

  8. W pakiecie startowym znajduje się:

  • pamiątkowa koszulka techniczna imprezy
  • numer startowy z chipem do pomiaru czasu
  • transport na start ze Skoków do Wągrowca
  • zabezpieczenie medyczne podczas imprezy, punkty żywieniowe na trasie
  • depozyt, szatnia, prysznice, posiłek regeneracyjny, herbata, kawa na mecie
  • dla najlepszych klasyfikacja końcowa OPEN oraz w kategoriach wiekwych co 10 lat
  • sms z numerem startowym przed zawodami oraz sms z wynikiem po dobiegnięciu do mety

  VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

  1. Klasyfikacja generalna i wiekowa odbywa się na podstawie czasów czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera). W wynikach podany będzie również czas netto.

  2. W biegu prowadzona będzie klasyfikacja  Open oraz kategoriach wiekowych kobiet K18 (18-29 lat), K30 (30-39 lat), K40 (40-49 lat), K50 (50-59 lat), K60 (60-69 lat), K70 (70 lat i starsze) i mężczyzn M18 (18-29 lat), M30 (30-39 lat), M40 (40-49 lat), M50 (50-59 lat), M60 (60-69 lat)M70 (70 lat i starsi). O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia

  3. Klasyfikacja OPEN miejsca 1-3 kobiet oraz 1-3 mężczyzn

  4. Klasyfikacja zameldowanych mieszkańców Miasta i Gminy Skoki oraz Miasta Wągrowiec  1-3 kobiet oraz 1-3 mężczyzn

  5. Nagrody nie dublują się to znaczy zawodnik nagrodzony w kategorii OPEN nie otrzymuje nagrody w kategorii wiekowej, wyjątek stanowi klasyfikacja Miasta i Gminy Skoki oraz Miasta Wągrowiec

  6. Klasyfikacja drużynowa – w zgłoszeniu w rubryce klub należy wpisać tą samą nazwę np. "Maratończyk Poznań". Drużyna składa się z 5 zawodników (minimum 2 kobiet). W klasyfikacji drużynowej puchary otrzymują 3 drużyny z najlepszym czasem netto.

  7. Najliczniejsza drużyna - w zgłoszeniu w rubryce klub należy wpisać tą samą nazwę np. "Maratończyk Poznań". Wygrywa drużyna, której najwięcej zawodników przekroczy linię mety. Najliczniejsza drużyna otrzyma puchar.

   

  IX. KONTROLA ANTYDOPINGOWA

  1.Zdobywcy I, II, III miejsca w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn są poddawani kontroli antydopingowej (w tym EPO).

  2.W przypadku stwierdzenia obecności środków dopingowych zabronionych zgodnie listą WADA w próbce „A”, zawodnik jest informowany o możliwości badania próbki „B” na własny koszt.
  Organizator poinformuje zawodnika o szczegółach procedury odwoławczej próbki “B”. Pozytywny wynik badania próbki “B” powoduje automatyczną dyskwalifikację zawodnika lub zawodniczki.

   

  X. ZWROTY I REKLAMACJE

  1. Opłata rejestracyjna może zostać zwrócona po pomniejszeniu kosztów przygotowania imprezy - prośbę należy wysłać na kontakt@maratonczykpomiarczasu.pl - zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości.

  2. Reklamacje można złożyć wysyłając wiadomość na adres kontakt@maratonczykpomiarczasu.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni.

  3. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do organizatorów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.

  4. Przepisanie pakietu startowego na innego zawodnika jest możliwe do 11 października 2024 – osoba na którą rezygnuje ze startu przesyła taką informację na adres: kontakt@maratonczykpomiarczasu.pl, zwrotnie otrzymuje kod do rejestracji nowego zawodnika (rejestracja nowego zawodnika musi zostać dokonana do 12 października 2024). Koszt przepisania pakietu to 20zł - pakiet należy przepisać w ciągu 48 godzin od otrzymania kodu.

   

  XI. WYNIKI

  1.Nieoficjalne wyniki biegu są zamieszczane na stronie www.polmaratonwagrowiecskoki.pl  bezpośrednio po biegu.

  2.Wyniki oficjalne biegu są zamieszczane na stronie www.polmaratonwagrowiecskoki.pl po uzyskaniu ostatecznego protokołu Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

   

  XII. ZASADY BEZPECZEŃSTWA

  1. Uczestnicy biegu są zobowiązaniu do przestrzegania należytej ostrożności na całej trasie biegu.

  2. Bieg będzie odbywał się na trasie Wągrowiec- Skoki. Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez uprawnione służby oraz policję w newralgicznych miejscach.

  3. Start nastąpi w Skokach na ul.Parkowej o godz. 13:00. Meta na rynku w Wągrowcu. Limit czasu 3h. Po tym czasie wszyscy zawodnicy, którzy nie ukończą biegu są zobowiązani do zejścia z trasy.

  4. Bieg odbywać się będzie prawostronnie.

  5. Ruch uliczny będzie wstrzymywany jedynie na czas przebiegnięcia zawodników. Na trasie mogą pojawić się pojazdy mechaniczne.

  6. Imprezę będzie kończył specjalnie oznakowany pojazd (autobus) z którego będzie mógł skorzystać uczestnik biegu który zejdzie z trasy.

  7. Zawodnicy, kibice oraz inne osoby przebywające na trasie biegu są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania poleceń służb porządkowych.

  8. Organizator jest zobowiązany do poinformowania przed startem zawodników o zasadach bezpieczeństwa wynikających z Regulaminu.

  XIII. Polityka prywatności

  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Madziarska 2, 61-619 Poznań, NIP:7661821861 (zwany dalej „Administratorem”).

  2. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Madziarska 2, 61-619 Poznań, NIP:7661821861, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno - reklamowych wydawanych przez „Maratończyk” Maciej Łucyk, Madziarska 2, 61-619 Poznań, NIP:7661821861. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.

  4. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.

  5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  6. Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie opłaty startowej i zaakceptowanie regulaminu biegu).

  7. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.

  XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Kontakt do organizatora - Maciej Łucyk tel.+48 791 808 392

  2. Stanowiska wydawania medali, wody i posiłku regeneracyjnego będą wspólne dla wszystkich uczestników

  3. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu

  4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu

  5. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu

  6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i depozycie

  7. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.polmaratonwagrowiecskoki.pl

  8. Dane osobowe Uczestników Biegu zbierana są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy pt. Półmaraton Wągrowiec Skoki. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania. W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu zgłoszeniowym

  9. Warunkiem startu w półmaratonie jest podpisanie przez zawodnika zgody na udział w półmaratonie na własną odpowiedzialność. Zawodnik potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w półmaratonie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia
  obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w półmaratonie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w półmaratonie na własną odpowiedzialność.

  10. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu

   

  Sponsor główny

   

   

   

   

  Projekt i wykonanie: ITSpec.pl